Bạn có thể thành công gần như đối với mọi thứ mà bạn có lòng nhiệt huyết không thể ngăn chặn.
You can succeed at almost anything for which you have unbridled enthusiasm.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-16T02:27:51+07:00 , , DanhNgon.Net