Hãy cố gắng nhìn vào điểm yếu và biến chúng thành sức mạnh. Đó là thành công.
Try to look at your weakness and convert it into your strength. That’s success.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-01T15:31:27+07:00 , , , DanhNgon.Net