Bạn có thể bắt đầu từ vị trí hiện tại của mình với thứ mình hiện đang có và đi tới bất cứ nơi đâu mình muốn đi.
You can start where you are with what you’ve got and go wherever it is you want to go.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-30T05:58:07+07:00 DanhNgon.Net