Sự khác biệt giữa chiến thắng và thua cuộc thường là không bỏ cuộc.
The difference between winning and losing is most often not quitting.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-22T19:19:14+07:00 , DanhNgon.Net