Bi kịch của cuộc đời là nó kết thúc quá sớm, nhưng chúng ta lại chờ đợi quá lâu để bắt đầu sống.
The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-07T15:41:30+07:00 DanhNgon.Net