Hãy nói với tất cả mọi người bạn muốn làm gì, và ai đó sẽ muốn giúp bạn thực hiện.
Tell everyone what you want to do and someone will want to help you do it.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-04T12:54:18+07:00 DanhNgon.Net