Nếu đầu tiên bạn không thành công, hãy thử lại, và thử lại lần nữa. Rồi từ bỏ đi. Cứ khăng khăng làm kẻ ngốc chẳng ích lợi gì đâu.
If at first you don’t succeed, try, try again. Then quit. No use being a damn fool about it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-15T02:22:50+07:00 , , DanhNgon.Net