Người ta có thể chống lại sự xâm chiếm của một đạo quân, nhưng không thể chống lại sự xâm chiếm của tư tưởng.
One can resist the invasion of an army but one cannot resist the invasion of ideas.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-14T08:42:44+07:00 DanhNgon.Net