Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở.
Egotism is the source and summary of all faults and miseries.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-11T13:44:34+07:00 DanhNgon.Net