Con người làm được ít hơn những gì mình phải làm, trừ khi anh ta làm tất cả những gì mình có thể làm.
Men do less than they ought, unless they do all that they can.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-07T06:19:55+07:00 , DanhNgon.Net