Con người là loài động vật biết sử dụng công cụ. Không có công cụ, anh ta chẳng là gì cả, với công cụ, anh ta là tất cả.
Man is a tool-using animal. Without tools he is nothing, with tools he is all.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-08T09:37:41+07:00 , DanhNgon.Net