Thành công mà không có cảm giác thỏa nguyện là thất bại.
Success without fulfillment is failure.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-09T01:26:31+07:00 , , , DanhNgon.Net