Sự vật không có ý nghĩa. Chúng ta gắn ý nghĩa cho mọi thứ.
Things do not have meaning. We assign meaning to everything.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-23T07:15:07+07:00 DanhNgon.Net