Thành công là kết quả của những phán đoán đúng, phán đoán đúng là kết quả của kinh nghiệm, và kinh nghiệm thường là kết quả của phán đoán sai!
Success is the result of good judgment, good judgment is the result of experience, and experience is often the result of bad judgment!

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-14T17:47:19+07:00 , , , DanhNgon.Net