Nếu bạn làm điều bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được điều bạn luôn nhận được.
If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-15T14:23:08+07:00 DanhNgon.Net