Cho dù cuộc đời gian khổ đến bao nhiêu, luôn luôn có điều gì đó mà bạn có thể làm và thành công. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc.
However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don’t just give up.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-21T17:37:13+07:00 , , DanhNgon.Net