Hãy lắng nghe ánh sáng trong nội tâm; nó sẽ dẫn đường cho bạn.
Hãy lắng nghe sự bình yên trong nội tâm; nó sẽ nuôi dưỡng bạn.
Hãy lắng nghe tình yêu trong nội tâm, nó sẽ thay đổi bạn, nó sẽ thần hóa bạn, nó sẽ khiến bạn trở nên bất tử.
Listen to the inner light; it will guide you.
Listen to inner peace; it will feed you.
Listen to inner love; it will transform you, it will divinise you, it will immortalise you.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-21T09:14:44+07:00 , DanhNgon.Net