Tác dụng của lời cầu nguyện không phải để tác động tới Chúa, mà là để thay đổi bản tính của người cầu nguyện.
The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-01T14:39:36+07:00 DanhNgon.Net