Câu hỏi không phải là ai sẽ cho phép tôi; mà là ai sẽ ngăn cản tôi.
The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-21T09:46:58+07:00 DanhNgon.Net