Sắc đẹp là điều bạn cảm thấy ở nội tâm, và nó phản ánh trong mắt bạn. Đó không phải là thứ vật lý.
Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes. It is not something physical.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-21T11:59:32+07:00 , , , , DanhNgon.Net