Hạnh phúc là một sự rủi ro. Nếu bạn không hề sợ hãi chút nào thì bạn đang đi nhầm hướng.
Happiness is a risk. If you’re not a little scared, then you’re not doing it right.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-10T18:37:43+07:00 , , DanhNgon.Net