Điều chúng ta gọi là vận may là bản ngã nội tâm ngoại hiện. Chúng ta tự gây nên những sự việc đến với mình.
What we call luck is the inner man externalized. We make things happen to us.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-28T09:56:53+07:00 DanhNgon.Net