Ở nơi nào đó trong tất cả chúng ta là sức mạnh để thay đổi thế giới.
Somewhere inside all of us is the power to change the world.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-23T01:07:34+07:00 DanhNgon.Net