Cuối cùng tôi nghiệm ra rằng lý do duy nhất để chúng ta tồn tại chính là để tận hưởng cuộc sống.
I finally figured out the only reason to be alive is to enjoy it.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-20T18:00:42+07:00 DanhNgon.Net