Sự phát triển của một người có thể thấy được trong bản đồng ca không ngớt của bạn bè người đó.
A man’s growth is seen in the successive choirs of his friends.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-29T11:48:55+07:00 , DanhNgon.Net