Cách duy nhất để tìm ra giới hạn của những điều có thể là vượt qua chúng để tiến vào những điều không thể.
The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-07T15:01:17+07:00 , DanhNgon.Net