Gửi một bức thư là một cách hay để đến một nơi nào đó mà không cần phải di chuyển bất cứ thứ gì trừ con tim của bạn.
To send a letter is a good way to go somewhere without moving anything but your heart.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-02T10:55:56+07:00 DanhNgon.Net