Mạng Internet không phải là một nơi thân thiện. Những thứ không còn thích hợp thậm chí không có được ưu ái là để lại dấu tích. Chúng biến mất.
The internet is not a friendly place. Things that don’t stay relevant don’t even get the luxury of leaving ruins. They disappear.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-01T00:53:15+07:00 DanhNgon.Net