Đừng an phận chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, thay vì thế hãy quyết tâm để khiến chuyện xảy ra đúng ý mình.
Let us not be content to wait and see what will happen, but give us the determination to make the right things happen.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-24T10:54:51+07:00 , DanhNgon.Net