Nếu hận thù có thể biến thành điện, sẽ đủ để thắp sáng cả thế giới.
If your hate could be turned into electricity, it would light up the whole world.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-09T02:35:16+07:00 DanhNgon.Net