Khi con người quyết tâm, họ có thể vượt qua mọi chuyện.
When people are determined they can overcome anything.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-09T22:06:43+07:00 , DanhNgon.Net