Khi thầy cô hay những người có quyền lực hạ thấp tôi hoặc bằng cách này hay cách khác cố khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi hơn mức họ nghĩ tôi nên đạt được – mẹ tôi đứng về phía tôi. Điều ấy thật kỳ diệu.
When teachers or people in authority put me down or in one way or another tried to make me feel less than equal to what they thought I should be – my mother was on my side. It was amazing.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-03T10:36:19+07:00 DanhNgon.Net