Chúng ta thích thú cái đẹp của con bướm, nhưng hiếm khi ưa những thay đổi mà nó đã trải qua để đạt được vẻ đẹp đó.
We delight in the beauty of the butterfly, but rarely admit the changes it has gone through to achieve that beauty.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-19T19:16:21+07:00 , DanhNgon.Net