Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình hơn là điều đến từ ngoại cảnh.
I more fear what is within me than what comes from without.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-11T17:43:00+07:00 DanhNgon.Net