Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn muốn, nhưng hãy giữ một tâm hồn gọn gàng.
Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-26T02:48:27+07:00 , , , DanhNgon.Net