Quảng cáo là khả năng cảm nhận, diễn giải… để đưa nhịp tim đập của một đơn vị kinh doanh truyền tải thành chữ, giấy và mực.
Advertising is the ability to sense, interpret… to put the very heart throbs of a business into type, paper and ink.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-09T23:48:16+07:00 DanhNgon.Net