Đầu chúng ta tròn để tư duy có thể thay đổi phương hướng.
Our heads are round so thought can change direction.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-08T09:41:36+07:00 DanhNgon.Net