Trong mắt mèo, tất cả mọi thứ đều thuộc về mèo.
In a cat’s eye, all things belong to cats.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-29T09:55:17+07:00 DanhNgon.Net