Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. Chỉ có các góc nhìn.
I don’t think there is any truth. There are only points of view.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-24T12:00:42+07:00 , DanhNgon.Net