Phán đoán tốt đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm thì – chà, thứ đó đến từ phán đoán tồi.
Good judgment comes from experience, and experience – well, that comes from poor judgment.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-10T09:44:50+07:00 , DanhNgon.Net