Thách thức lớn nhất của con cái chúng ta sẽ là làm sao tìm được tên tài khoản chưa bị sử dụng.
Our kids biggest challenge will be to find a username that’s not already taken.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-23T08:41:43+07:00 DanhNgon.Net