Một vài người như những đám mây. Khi họ đi mất, trời sáng sủa hơn.
Some people are like clouds. When they go away, it’s a brighter day.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-10T02:04:35+07:00 DanhNgon.Net