Có tình anh em giữa những người từng bú chung bầu sữa, thứ tình thân mà ngay cả thời gian cũng không thể bẻ gẫy.
There was brotherhood between people who had fed from the same breast, a kinship that even time could not break.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-06T02:15:43+07:00 DanhNgon.Net