Bên trong bạn có một nơi mà mọi điều đều có thể. Hãy tới đó.
You have a place within yourself where anything is possible. Go there.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-15T03:51:46+07:00 DanhNgon.Net