Bạn có thể tiếp tục kể những câu chuyện cũ về đời bạn hoặc bạn có thể bắt đầu sống một câu chuyện mới.
You can keep telling the same stories about your life or you can start living a new one.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-12T13:27:35+07:00 DanhNgon.Net