Hầu hết mọi người đều muốn được chấp nhận, không phải bị bắt thay đổi.
Most people prefer to be accepted, not changed.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-24T20:33:42+07:00 , DanhNgon.Net