Nhìn chung, tình yêu đến với tốc độ của ánh sáng; sự chia tay đến với tốc độ của âm thanh.
On the whole, love comes with the speed of light; separation, with that of sound.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-05T23:36:14+07:00 , DanhNgon.Net