Bạn không bao giờ nên thấy xấu hổ khi thừa nhận mình sai. Việc đó chỉ chứng tỏ rằng bạn sáng suốt hơn ngày hôm qua.
You should never be ashamed to admit you have been wrong. It only proves you are wiser today than yesterday.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-01T08:58:52+07:00 , DanhNgon.Net