Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn là nguy hiểm đã chuẩn bị để đón kẻ thống trị, và đáng như thế.
A nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master, and deserves one.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-30T07:57:36+07:00 DanhNgon.Net