Suy nghĩ sáng tạo sẽ cải thiện khi chúng ta liên kết thực tế mới với thực tế cũ, và tất cả thực tế với nhau.
Creative thinking will improve as we relate the new fact to the old and all facts to each other.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-02T21:58:39+07:00 DanhNgon.Net